Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Elke beslissing sluit de eenvoudige aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden in en wordt slechts definitief na regelmatige bevestiging van onzentwege.
 2. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. Leveringstermijnen worden ten titel van inlichting gegeven en het overschrijden ervan kan in geen geval aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding.
 4. Wanneer goederen worden verkocht af fabriek geschiedt het transport op risico van de bestemmeling. Door de afleveringsbon te tekenen erkent de cliënt alle goederen en diensten in goede staat ontvangen te hebben.
 5. De rekeningen zijn betaalbaar te Munsterbilzen. Op alle facturen, niet betaald op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand toegepast worden.
 6. Indien een rekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft 8 dagen na verzending van een aanmaningsbrief, zal er voor alle bijkomende kosten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom met een minimum van e 65, zonder afbreuk te doen aan de moratoire intresten, zoals hierboven vermeld werd.
 7. De niet-betaling van vervallen facturen of wissels geeft het recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van al wat er aan ons verschuldigd is, zelfs de nog niet vervallen facturen of wissels.
 8. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten ingediend worden binnen de acht dagen na aflevering. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, dienen wij enkel over te gaan tot vervanging van de gebrekkige goederen, zonder dat enige vergoeding kan gevorderd worden voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade.
 9. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen 10 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 10. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies en vernietigingsrisico’s.
 11. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de hoofdsom.
 12. De eigenaar/afnemer dient in te staan voor nodige voorzieningen, voorzorgen en bereikbaarheid van en op het terrein. Hij staat in voor de staat en toestand van de bestemming, waarvoor alle voorbehoud wordt geformuleerd en waarvoor geen verantwoordelijkheid noch risico ten laste wordt genomen door de leverancier.
 13. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 14. Alle rechtsvorderingen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Tongeren of de Heer Vrederechter van het arrondissement Tongeren. De verkoper kan echter tevens de rechtsvorderingen aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.

Eigendomsvoorbehoudsclausule

 1. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.
 2. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.
 3. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.


© 2024 Giardino. Alle rechten voorbehouden.