Privacy en cookie verklaring

Versie: 16 april 2020

Garden Trade International BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Twaalfbunderweg 13, 3740 Bilzen en geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nr. 0441.446.505 (BTW nummer: BE0441446505) en handel drijvend onder de benaming “Giardino” (hierna ook: “wij” of “ons/onze”), is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens geschiedt volledig in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG).

Contactgegevens

 • https://www.giardino-online.com
 • Twaalfbunderweg 13
 • 3740 Bilzen
 • T +32 (0)89 51 03 60
 • F +32 (0)89 51 03 65

Functionaris voor de gegevensbescherming (DPO)

Simon Dreesen is de Functionaris Gegevensbescherming van Garden Trade International BV. Hij is te bereiken via datainput@giardino-online.com.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Garden Trade International BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in het kader van bijvoorbeeld een vraag om informatie of een sollicitatie. Wij verzamelen geen gegevens die afkomstig zijn van andere bronnen. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken kunnen het volgende omvatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens (zowel privé als professioneel)
 • Telefoonnummer (zowel privé als professioneel)
 • E-mailadres (zowel privé als professioneel)
 • Bankrekeningnummer en betaalgegevens
 • Beroep en functie
 • Professionele achtergrond
 • Opleidingsachtergrond
 • Vaardigheden en ervaring
 • Overige persoonsgegevens die u ons om welke reden dan ook zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

Wij verzamelen eveneens informatie door middel van cookies (cf. verder in deze privacyverklaring).

De precieze gegevens die wij van u verwerken, zal afhangen van de hoedanigheid waarin u in contact met ons treedt en van de aard van de relatie die u met ons aangaat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze de toestemming daarvoor hebben van hun ouders of voogd. Aangezien de relatie met onze websitebezoekers en klanten in de meeste gevallen op afstand verloopt, kunnen wij echter niet controleren of de betrokken persoon ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via website@giardino-online.com, dan verwijderen wij deze informatie onverwijld.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Garden Trade International BV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw informatieaanvraag te kunnen behandelen
 • om onze handelsrelatie met u te onderhouden, en meer bepaald om onze diensten aan u of aan uw werkgever of opdrachtgever te kunnen verstrekken en om onze overeenkomsten met u of met uw werkgever of opdrachtgever te kunnen uitvoeren, hierin begrepen o.a. het afhandelen van uw betaling, u telefonisch of schriftelijk te contacteren, aflevering van goederen en/of diensten
 • om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te kunnen bezorgen
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of over veranderingen in ons beleid, algemene voorwaarden en andere administratieve informatie te bezorgen
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website
 • voor het uitvoeren van interne analyses van het verkeer op onze website teneinde onze website te optimaliseren
 • om uw kandidatuur in het kader van een sollicitatie te behandelen en daaromtrent met u te communiceren. De informatie die u ons verstrekt in het kader van een sollicitatie wordt met de grootste voorzichtigheid bewaard en behandeld
 • om klachten op te lossen en verzoeken voor toegang tot of correctie van gegevens te behandelen
 • om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en regelgevende verplichtingen,
 • om rechten te vestigen of te verdedigen; onze activiteiten of die van bedrijven die behoren tot dezelfde groep of van partners, onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of deze van de bedrijven die tot dezelfde groep behoren, van u of van anderen te beschermen; en de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken. De precieze doeleinden, zullen afhangen van de hoedanigheid waarin u in contact met ons treedt en van de aard van de relatie die u met ons aangaat. In veel gevallen zal het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde zijn om een overeenkomst aan te gaan.

De rechtsgrond voor onze verwerking van persoonsgegevens

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract (art. 6, §1, (b) AVG) - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Garden Trade International BV onderworpen is (art. 6, § 1, (c) AVG)
 • De verwerking is noodzakelijk ten behoeve van het gerechtvaardigde belang nagestreefd door Garden Trade International BV of een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen minder zwaar wegen dan de belangen van uw fundamentele rechten en vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is (art. 6, §1, (f) AVG). De gerechtvaardigde belangen die nagestreefd worden door Garden Trade International BV zijn: normale uitvoering en ontwikkeling van haar bedrijf en in dat kader o.a. onderhouden van klantenrelaties;
 • In uitzonderlijke gevallen, toestemming van de betrokkene (art.6, §1, (a) van de AVG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Garden Trade International BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Garden Trade International BV) tussen zit. Garden Trade International BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Briljant van de firma Kluwer voor het verwerken van orders door de binnendienst (inkoop, verkoop, boekhouding);
 • Tracing van de firma Tracing voor het verwerken van orders door het magazijn en de logistiek.

Beide systemen zijn aan elkaar gekoppeld en wisselen gegevens uit met als doel de processen zo efficiënt en kwalitatief mogelijk te laten verlopen, maar worden altijd aangestuurd door menselijke tussenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Garden Trade International BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van zeven jaar voor persoonsgegevens, maar deze kan naargelang de noodzaak voor een bepaalde verwerking of in toepassing van een wettelijke bepaling langer of korter zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Garden Trade International BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is in het kader van de hogergenoemde doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Behoudens in het laatste geval, sluiten wij met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Garden Trade International BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten als betrokkene

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u, eveneens onder bepaalde voorwaarden, het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garden Trade International BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar website@giardino-online.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Garden Trade International BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Helaas kan voor geen enkele overdracht van gegevens over het internet of voor geen enkel dataopslagsysteem de veiligheid 100% gegarandeerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via website@giardino-online.com.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met de wijzigingen in onze zakelijke noden en wettelijke verplichtingen. Om u in te lichten over de wijzigingen zullen wij updates plaatsen op onze website.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacy verklaring of om een van uw rechten uit te oefenen zoals hierboven vermeld, kunt u ons contacteren via de contactgegevens die aan het begin van deze privacyverklaring worden vermeld of via volgende e-mailadressen: website@giardino-online.com of datainput@giardino-online.com.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en als u meent dat het probleem niet opgelost kan worden door ons te contacteren, wil Garden Trade International BV u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00 of contact@apd-gba.be.

Giardino Cookie Policy

Om onze website beter aan te passen aan uw behoeften en wensen en op zijn best te laten werken, maakt Garden Trade International BV op zijn website gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers dat wordt gedownload op uw apparaat dat aangesloten is op het internet wanneer u een website bezoekt. Cookies worden door vele websites gebruikt en kunnen voor een aantal dingen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw voorkeuren, datgene onthouden wat u in een uw winkelwagentje heeft geplaatst, of het aantal mensen berekenen dat verbonden is met de website.

Uw cookie-informatie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Een cookie bevat een code die alleen kan worden gelezen door de server die de cookie geplaatst heeft. De server heeft daarom geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.

Een cookiebestand bestaat uit:

 • De naam van de server welke het cookiebestand heeft geplaatst
 • Een aangegeven vervaldatum
 • Een unieke numerieke code

Er bestaan verschillende soorten cookies, die kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:

 • De strikt noodzakelijke cookies: Deze worden over het algemeen gebruikt om een unieke identificatie op te slaan, te beheren en de bezoeker te identificeren als uniek ten opzichte van andere internetgebruikers die de website op hetzelfde moment bezoeken, om een consistente en accurate service aan te bieden aan de bezoekers.
 • De functionele cookies: Dit zijn cookies die geïntroduceerd worden om de functionaliteit van de website te verbeteren. Ze zijn meestal het gevolg van een actie van de bezoeker, maar kunnen ook geïmplementeerd worden in het kader van het verlenen van diensten die niet uitdrukkelijk vereist zijn door de bezoekers, maar die hen worden voorgesteld. Bijvoorbeeld cookies die de eerder bekeken inhoud op de website of het e-mailadres en het wachtwoord dat u heeft ingegeven bij het inloggen tijdens een vorige bezoek, onthouden. Ze kunnen ook gebruikt worden om te voorkomen dat aan de bezoeker een dienst die hij eerder aangeboden kreeg en die hij heeft geweigerd, opnieuw wordt aangeboden. Het gebruik van functionele cookies kan ons ook helpen om content op maat van uw interesses aan te bieden en bespaart u de tijd om opnieuw aan te melden of om opnieuw informatie mee te delen wanneer u de website bezoekt of probeert om toegang te krijgen tot bepaalde delen die voorbehouden zijn voor leden.
 • De performance cookies: Deze zijn beperkt tot verbetering van de prestaties en van de website. De primaire functie van een performance cookie is om de activiteit van de bezoeker van de website te meten en te controleren. Een performance cookie zal helpen om statistieken op te maken en wordt gebruikt door webmasters met behulp van Google Analytics voor hun monitoring en voor de analyse van de online activiteiten op hun website.
 • De targeting of reclame cookies: Deze bevatten een unieke sleutel die in staat is zoekpatronen van individuele bezoekers te onderscheiden, of die een code kan bevatten die kan worden omgezet in een reeks van surfgewoontes of in informatie over de gebruiksvoorkeuren die elders opgeslagen zijn.

Hoe en waarom gebruiken wij cookies?

Garden Trade International BV gebruikt alleen strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De precieze cookies die wij gebruiken, worden op het einde van deze cookiepolicy opgesomd.

Hoe kunt u cookies beheren?

Cookies worden geplaatst in een speciale map van uw browser op uw computer of uw mobiele apparaat. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U heeft ook de optie om cookies op onze website te weigeren. Indien u cookies weigert of verwijdert, moet u uw voorkeuren elke keer dat u een website bezoekt handmatig aanpassen en kan het zijn dat bepaalde delen van onze website niet naar behoren zullen functioneren. Het kan ook zijn dat u geen toegang meer zult hebben tot bepaalde diensten die we op deze website bieden. Deze website geeft u een overzicht van de meest gebruikte browsers om u te helpen bij het instellen van uw browservoorkeuren: http://www.aboutcookies.org/.

Welke cookies gebruiken wij?

De strikt noodzakelijke cookies:

 • JSESSIONID: Dit is een cookie dat gebruikt wordt om een unieke identificatie van uw sessie op te slaan.
 • webalive-localhost-visit-language: Bewaart de taal in cookies zodat we ze kunnen raadplegen na een omleiding of verandering van pagina.
 • webalive-xxx-cookies-accepted: Bewaart informatie over aanvaarding van het cookiebeleid.
 • webalive-xxx-login: Bewaart de gebruikersnaam van de ingelogde gebruiker.

De functionele cookies:

 • Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden.

De performance cookies:

Op deze website zijn geen performance cookies ingesteld.

De targeting of reclame cookies:

Op deze website zijn geen targeting of reclame cookies ingesteld.


© 2024 Giardino. Alle rechten voorbehouden.